ทุนการศึกษา

  • การให้การสนับสนุนการศึกษาแก่สถาบันทางการศึกษาและนักศึกษาที่ขัดสน เป็นวัตถุประสงค์หลักแรกเริ่มเมื่อหม่อมราชวงศ์พันธุ์ทิพย์ บริพัตร หรือ “คุณท่าน” ก่อตั้งมูลนิธิจุมภฏ–พันธุ์ทิพย์ขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2511 เสด็จในกรม ฯ และ “คุณท่าน” ได้ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญทางการศึกษาของเยาวชน
  • ค่าลงทะเบียนตลอดปีการศึกษา รวมถึงการลงทะเบียนในภาคฤดูร้อน (ที่ได้รับอนุมัติจากมูลนิธิฯ ให้ลงทะเบียนเรียนได้) เงินค่ายังชีพเดือนละ 1,200 บาท โดยนักศึกษาจะได้รับเงินยังชีพจำนวน 10 เดือน ใน 1 ปีการศึกษา (สำหรับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์และพยาบาลศาสตร์ที่ต้องเรียน 12 เดือน ใน 1 ปีการศึกษา ซึ่งมีคณบดีหรือผ
  • ♦ การเงิน มูลนิธิฯ จะจัดส่งเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ประกอบด้วย ค่าลงทะเบียน ค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ทางสถาบันการศึกษาจัดเก็บ รวมถึงค่าหอพักและค่าเช่าที่พักนอกสถาบันและเงินยังชีพรายเดือนๆละ 1,200 บาท ผ่านบัญชีธนาคารของนักศึกษา โดยนักศึกษาต้องเปิดบัญชีออมทร
  • ⇒ กรณีนักศึกษาทุนมีความประสงค์ให้มูลนิธิฯ สำรองจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้า นักศึกษาทุนต้องส่งแบบฟอร์มใบแจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายการลงทะเบียน ที่ผ่านการรับรองและได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมแนบผลการศึกษาของภาคการศึกษาล่าสุดมายังมูลนิธิฯ โดยผ่านทางคณะ เมื่อมูลนิธิฯ