ขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ

Submitted by admin
on Thu, 01/01/1970 - 07:00

⇒ กรณีนักศึกษาทุนมีความประสงค์ให้มูลนิธิฯ สำรองจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้า

  1. นักศึกษาทุนต้องส่งแบบฟอร์มใบแจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายการลงทะเบียน ที่ผ่านการรับรองและได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมแนบผลการศึกษาของภาคการศึกษาล่าสุดมายังมูลนิธิฯ โดยผ่านทางคณะ
  2. เมื่อมูลนิธิฯ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารครบถ้วนแล้ว จะจัดส่งเงินทุนตามจำนวนที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม โดยจัดส่งเงินผ่านบัญชีธนาคารตามที่นักศึกษาทุนแจ้งไว้กับมูลนิธิฯ
  3. ขอให้นักศึกษาทุนตรวจสอบเงินทางบัญชีธนาคารตามที่แจ้ง และนำไปชำระกับสถาบันการศึกษาให้เรียบร้อย
  4. นักศึกษาทุนนำใบเสร็จรับเงินตัวจริง หรือ ถ่ายสำเนาใบเสร็จพร้อมลงนามรับรอง นำไปให้ทางคณะ เพื่อจัดส่งเอกสารดังกล่าวมายังมูลนิธิฯ ต่อไป

⇒ กรณีนักศึกษาทุนสำรองจ่ายค่าลงทะเบียนด้วยตัวเอง ให้ทำเรื่องขอเบิกมายังมูลนิธิฯ

  1. นักศึกษาทุนนำใบเสร็จรับเงินตัวจริง หรือ ถ่ายสำเนาใบเสร็จพร้อมลงนามรับรอง นำไปให้ทางคณะ เพื่อจัดส่งเอกสารดังกล่าวมายังมูลนิธิฯ พร้อมแนบผลการเรียนศึกษาของภาคการศึกษาล่าสุดมายังมูลนิธิฯ
  2. เมื่อมูลนิธิฯ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารครบถ้วนแล้ว จะจัดส่งเงินทุนตามจำนวนที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงิน โดยจัดส่งเงินผ่านบัญชีธนาคารตามที่นักศึกษาทุนแจ้งไว้กับมูลนิธิฯ

⇒ กรณีนักศึกษาทุนมีความจำเป็นต้องเช่าหอพักนอกสถานศึกษา

  1. นักศึกษาทุนส่งแบบฟอร์มการขอสนับสนุนค่าเช่าที่พักนอกสถานศึกษา และทุกครั้งที่ขอเบิกต้องมีใบเสร็จรับเงินจากเจ้าของหอพักมาแสดงทุกครั้ง โดยมูลนิธิฯ จะให้ความช่วยเหลือในอัตราเดือนละไม่เกิน 500 บาท
  2. นักศึกษาทุนสามารถขอเบิกจ่ายได้ครั้งละเดือน หรือเบิกล่วงหน้าได้ในภาคการศึกษานั้นๆ ปีการศึกษาละๆ 10 เดือน                                                                                                                                                                 หมายเหตุ : มูลนิธิฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้ง ต้องใช้ระยะเวลาการขออนุมัติเงินทุนจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายประมาณ 2-3 สัปดาห์ หากนักศึกษาทุนทราบกำหนดระยะเวลาที่ต้องชำระค่าใช้ต่างๆ ให้กับสถาบันการศึกษา เพื่อป้องกันมิให้เกิดการชำระเงินล่าช้ากว่าสถาบันการศึกษากำหนด มูลนิธิฯ ขอให้นักศึกษาทุนจัดส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า เพื่อมูลนิธิฯ จะได้ทำเรื่องการเบิกจ่ายให้ทันเวลากำหนด ทั้งนี้การขอเบิกค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถขอเบิกได้ภายในปีการศึกษานั้นๆ โดยไม่สามารถขอเบิกย้อนหลังหรือขอเบิกข้ามปีการศึกษาได้                                                                                                                สำหรับนักศึกษาทุนที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ ขอให้จัดส่งเอกสารการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ก่อนที่จะจบการศึกษา หากจบการศึกษาไปแล้ว มูลนิธิฯ จะไม่่เบิกย้อนหลังให้  แบบฟอร์มต่างๆ สามารถนำไปถ่ายเอกสารได้