สิทธิ-หน้าที่ การปฏิบัติตนของนักศึกษาทุน

Submitted by admin
on Thu, 01/01/1970 - 07:00

♦ การเงิน

มูลนิธิฯ จะจัดส่งเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ประกอบด้วย ค่าลงทะเบียน ค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ทางสถาบันการศึกษาจัดเก็บ รวมถึงค่าหอพักและค่าเช่าที่พักนอกสถาบันและเงินยังชีพรายเดือนๆละ 1,200 บาท ผ่านบัญชีธนาคารของนักศึกษา โดยนักศึกษาต้องเปิดบัญชีออมทรัพย์กับ "ธนาคารกรุงไทย" สาขาที่สามารถใช้บริการได้สะดวก แล้วแจ้งเลขที่บัญชีให้มูลนิธิฯ ทราบโดยเร็ว

สำหรับเงินที่นักศึกษาทุนพึงได้รับตามหลักเกณฑ์ของมูลนิธิฯ มีดังนี้

เงินยังชีพ : เงินยังชีพนี้กำหนดให้เป็นรายเดือน โดยนักศึกษาทุนใหม่จะได้รับตั้งแต่เดือนแรกที่เปิดภาคเรียน เป็นต้นไป จนถึงเดือนสุดท้ายของปีการศึกษาต่อไป (รวม 10 เดือน ยกเว้นปิดภาคฤดูร้อน)
ในกรณีที่นักศึกษาทุนต้องศึกษามากกว่า 10 เดือน (ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีบางแห่ง , คณะแพทยศาสตร์ , มหาวิทยาลัยนอกระบบบางแห่ง และนักศึกษาทุนที่ได้รับอนุมัติจากมูลนิธิฯ ให้ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน) ขอให้แจ้งมายังมูลนิธิฯ ภายในภาคปลายการศึกษาที่สองของปีการศึกษานั้นๆ เพื่อจัดส่งค่ายังชีพแก่นักศึกษาทุนต่อไป 

หมายเหตุ : มูลนิธิฯ จะส่งเงินยังชีพให้นักศึกษาทุนโดยผ่านบัญชีธนาคารของนักศึกษาทุน ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือน หากนักศึกษาทุนไม่ได้รับเงินภายในเวลาที่กำหนด ขอให้ติดต่อมายังมูลนิธิฯ โดยด่วน
 

♦ การเรียน

ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ต้องการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่อุตสาหะในการเรียน แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาจนสำเร็จการศึกษา ดังนั้นมูลนิธิฯ จึงวางหลักเกณฑ์ในการเรียนไว้ดังนี้

⇒ หลักเกณฑ์การต่อทุนเรื่องผลการเรียนของนักศึกษา

นักศึกษาทุนต้องมีผลการเรียนอย่างน้อย 2.00 ขึ้นไปตามหลักเกณฑ์การต่อทุนที่มูลนิธิฯ กำหนดไว้ และในกรณีที่นักศึกษามีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ดังกล่าว คณะกรรมการมูลนิธิฯ จะเป็นผู้พิจารณาว่าสมควรอนุมัติการต่อทุนให้หรือไม่เป็นกรณี ๆ ไป

หมายเหตุ : 
- สำหรับบางคณะ/สาขาที่เรียน 5 – 6 ปี มีหลักเกณฑ์เหมือนระบบ 4 ปี ทุกประการ
- นักศึกษาทุนต้องแจ้งผลการเรียนให้มูลนิธิฯ ทราบทันที เมื่อผลการเรียนในแต่ละภาคการศึกษาครบสมบูรณ์  โดยขอให้ทางคณะแจ้งผลการสอบของนักศึกษาทุนแก่มูลนิธิฯ หรือนักศึกษาทุนสามารถแจ้งด้วยตนเอง (เฉพาะผลการเรียนเท่านั้น)

⇒ กรณีไม่จบตามหลักสูตร ตก หรือลาพักการเรียน

นักศึกษาทุนที่กำลังรับทุนอยู่ หากมีความจำเป็นต้องลาพักการเรียนในภาคการศึกษาใดหรือปีการศึกษาใดก็ตาม นักศึกษาทุนจะต้องแจ้งให้มูลนิธิฯ ทราบ เพื่อจะได้พิจารณาว่านักศึกษาทุนผู้นั้นสมควรจะได้รับทุนการศึกษา เงินยังชีพ และเงินสนับสนุนอื่น ๆ ต่อไปหรือไม่ หากนักศึกษาทุนที่ไม่แจ้งเรื่องการลาพักการเรียนให้มูลนิธิฯ ทราบและยังคงรับเงินต่าง ๆ เช่นปกติ จะถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง และมูลนิธิฯ จะงดให้ทุนสำหรับนักศึกษาผู้นั้นเสีย ตลอดจนให้นักศึกษาคืนเงินดังกล่าวที่ได้รับแก่มูลนิธิฯ และกรณีที่นักศึกษาทุนบางคนพลาดพลั้งในการสอบเนื่องจากเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุสุดวิสัย นักศึกษาทุนสามารถยื่นคำร้องมาโดยผ่านคณบดี เพื่อให้คณะกรรมการมูลนิธิฯ พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

⇒ ข้อปฏิบัติเมื่อไม่จบการศึกษา และมีความประสงค์จะขอต่อทุนในปีการศึกษาต่อไป

การขอต่อทุนต้องมีเหตุผลอันควรและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการมูลนิธิฯ ดังนั้นหากนักศึกษาทุนมีความประสงค์จะขอต่อทุน ขอให้นักศึกษาทุนติดต่อทางคณะเพื่อจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้

- หนังสือขอต่อทุนปีต่อไป (ดาวน์โหลดได้จากหน้าเว็บไซต์)
- หนังสือรับรองจากทางคณะ / มหาวิทยาลัย
- ผลการเรียนโดยสรุป (GPA / GPAX แต่ละภาคการศึกษาจนถึงปัจจุบัน)
- วิชาที่ค้างเรียน พร้อมเหตุผลโดยละเอียดที่ยังไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ รวมทั้งโปรดระบุว่าจะสำเร็จการศึกษาเมื่อใด
- หนังสือรับรองจากคณบดีและใบรับรองแพทย์ (กรณีที่ดร็อปบางภาคการศึกษาเนื่องจากป่วย)

หมายเหตุ :
- การขอต่อทุนกรณีไม่จบการศึกษา นักศึกษาต้องส่งเรื่องขอต่อทุนพร้อมแนบเอกสารต่างๆดังกล่าวข้างต้น โดยต้องส่งเรื่องให้มูลนิธิฯ พิจารณาก่อนที่จะเปิดภาคเรียนต่อไป หากนักศึกษาส่งเรื่องหลังจากเปิดภาคเรียนไปแล้ว มูลนิธิฯ จะไม่รับพิจารณา

⇒ ข้อปฏิบัติเมื่อจะจบการศึกษา

หากนักศึกษาทุนจะจบการศึกษาในภาคการศึกษาใดก็ตาม ต้องแจ้งให้มูลนิธิฯ ทราบก่อนสิ้นภาคการศึกษานั้น และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วไปปฏิบัติงานหรือศึกษาต่อ ณ ที่ใด โปรดแจ้งกลับมายังมูลนิธิฯ เพื่อสะดวกในการติดต่อและแจ้งข่าวสารต่าง ๆ

⇒ การขอทุนสนับสนุนในกรณีพิเศษ

     *การลงทะเบียนภาคฤดูร้อน

ในกรณีที่นักศึกษาทุนมีความจำเป็นต้องลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ขอให้แจ้งพร้อมส่งเอกสารต่างๆ มายังมูลนิธิฯ ภายในช่วงเวลาที่ลงทะเบียนเรียน เพื่อมูลนิธิฯ จะพิจารณาดำเนินการต่อไปตามความจำเป็น (เช่น รายวิชานั้นเป็นรายวิชาบังคับของคณะแต่ไม่เปิดสอนในภาคการศึกษาปกติ , ดร็อปด้วยเหตุผลจำเป็น , เป็นปีการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรแต่ยังเหลือบางรายวิชาที่จำเป็น เป็นต้น) หากส่งเอกสารมาช่วงเวลาปิดภาคฤดูร้อนแล้ว มูลนิธิฯ จะไม่เบิกย้อนหลังให้ นักศึกษาทุนต้องส่งเอกสารต่าง ๆ ผ่านทางคณะ ประกอบด้วย
     1. แบบฟอร์มขอลงทะเบียนภาคฤดูร้อนของมูลนิธิฯ

     2. ผลการเรียนภาคเรียนที่ 2                                                                                                                                   

     *การฝึกงานภาคฤดูร้อน

ในกรณีที่นักศึกษาทุนต้องฝึกงานในช่วงภาคฤดูร้อน  ขอให้แจ้งพร้อมส่งเอกสารต่างๆมายังมูลนิธิฯ ภายในช่วงเวลาที่กำลังฝึกงานนั้นๆ เพื่อมูลนิธิฯ จะพิจารณาดำเนินการต่อไปตามความจำเป็น นักศึกษาทุนต้องส่งเอกสารต่างๆ ผ่านทางคณะ ประกอบด้วย

     1. แบบตอบรับของหน่วยงานที่อนุมัติให้นักศึกษาทุนเข้าฝึกงานได้

     2. แบบฟอร์มการขอสนับสนุนค่าเช่าที่พักนอกสถานศึกษาของมูลนิธิฯ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเช่าที่พัก

     * การขอทุนสนับสนุนการทำโครงการปริญญานิพนธ์ โครงงานวิจัย หรือโครงการต่าง ๆ

หากระเบียบข้อบังคับของคณะใดที่กำหนดว่านักศึกษาทุนต้องทำโครงการดังกล่าวข้างต้น เพื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร   มูลนิธิฯ ยินดีให้ทุนการสนับสนุนตามความเหมาะสม โดยนักศึกษาทุนต้องปฏิบัติพร้อมส่งเอกสารต่างๆ ผ่านคณะ ประกอบด้วย

     1. แบบฟอร์มขอสนับสนุนทำโครงการฯ ของมูลนิธิฯ

     2. โครงร่างของโครงการฯดังกล่าวโดยละเอียด เช่น หัวข้อ อาจารย์ที่ปรึกษา/ควบคุม งบประมาณในการจัดทำ แบบฟอร์มที่คณะของนักศึกษาจัดทำขึ้น โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุมลงนามและผ่านการอนุมัติของหัวหน้าภาควิชาหรือคณบดี

     3. สอบถามผลการสนับสนุนของมูลนิธิฯ ผ่านคณะ

     4. การขอเบิกค่าใช้จ่ายสามารถขอเบิกจ่ายเป็นงวดได้ โดยทำเรื่องผ่านคณบดีพร้อมมีใบเสร็จรับเงินแนบมาด้วย 

     5. เมื่อจัดทำโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้น ต้องมอบให้มูลนิธิฯ 1 เล่ม

หมายเหตุ :
- การขอทุนสนับสนุนโครงการต่างๆ สามารถขอสนับสนุนได้ โดยต้องอยู่ในช่วงระหว่างการจัดทำโครงการอยู่ หากนักศึกษาทุนจัดทำโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ไม่สามารถขอทุนสนับสนุนย้อนหลังได้
- รายการใดที่ต้องเสนอเรื่องผ่านคณบดีหรือเรื่องที่ต้องได้รับความรับรองจากทางคณะ ให้นักศึกษาแจ้งความจำนงผ่านทางฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะ โดยอ่านรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมส่งเอกสารดังระบุมาให้ครบถ้วนเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินการ ห้ามส่งเรื่องดังกล่าวมาเองโดยเด็ดขาด เมื่อมูลนิธิฯ ได้รับเรื่องของนักศึกษาทุนแล้วจะติดต่อไปยังคณะ และขอให้นักศึกษาติดต่อสอบถามความคืบหน้าและผลการดำเนินการจากฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะที่กำลังศึกษาอยู่
 

♦ ความประพฤติ

นักศึกษาทุนของมูลนิธิจุมภฏ - พันธุ์ทิพย์ ต้องประพฤติดี หมายถึง เคารพ – ปฏิบัติตามกฏระเบียบของสถาบันและกฏหมายมหาชน โดยดำเนินชีวิตให้เหมาะสมกับอัตภาพของตนเอง อีกทั้งคำนึงถึงความรับผิดชอบอันพึงมีต่อตนเอง ผู้ปกครอง และผู้ให้ทุนการศึกษา
 

♦ พิธีปฐมนิเทศ – พิธีปัจฉิมนิเทศ

มูลนิธิฯ กำหนดจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาทุนได้พบกับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ และเพื่อนนักศึกษาทุนด้วยกัน เพื่อร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และมีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ในส่วนนักศึกษาทุนใหม่จะได้รับฟังข้อมูลวิธีการปฏิบัติตนของนักศึกษาทุน หลักเกณฑ์การรับทุน สิทธิ์ที่นักศึกษาทุนพึงได้รับ ส่วนนักศึกษาทุนที่จะสำเร็จการศึกษาในปีนั้นๆ มูลนิธิฯ จะมอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่นักศึกษาทุนจะสำเร็จการศึกษา นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ได้จัดให้มีการบรรยายแนะนำแนวทางการดำเนินชีวิตและการประกอบสัมมาชีพโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ นักศึกษาทุนมูลนิธิฯ ทุกคนต้องเข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศ – พิธีปัจฉิมนิเทศที่จัดขึ้น หากมีเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้ เช่น ติดสอบ เจ็บป่วย ขอให้แจ้งมายังมูลนิธิฯ ทราบในทันที