ประวัติการให้ทุน

Submitted by admin
on Thu, 01/01/1970 - 07:00

การให้การสนับสนุนการศึกษาแก่สถาบันทางการศึกษาและนักศึกษาที่ขัดสน เป็นวัตถุประสงค์หลักแรกเริ่มเมื่อหม่อมราชวงศ์พันธุ์ทิพย์ บริพัตร หรือ “คุณท่าน” ก่อตั้งมูลนิธิจุมภฏ–พันธุ์ทิพย์ขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2511 เสด็จในกรม ฯ และ “คุณท่าน” ได้ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญทางการศึกษาของเยาวชนไทยที่ด้อยโอกาส ซึ่งไม่อาจจะพึ่งพาองค์กรของรัฐได้อย่างเดียว “คุณท่าน” จึงได้ก่อตั้งมูลนิธิฯ ขึ้น เพื่อเป็นองค์กรกลางในการทำสาธารณประโยชน์ให้แก่ผู้ที่ด้อยโอกาสในสังคม ซึ่งจุดมุ่งหมายของโครงการนี้ก็คือ การช่วยเหลือสถาบันทางการศึกษาที่ต้องการสร้างสรรค์กิจกรรมทางวิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และสามารถสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดโอกาสทางการศึกษาในขั้นอุดมศึกษา มูลนิธิฯ มุ่งหวังที่จะมอบโอกาสทางการศึกษา ควบคู่กับคุณธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อสังคมไทยในปัจจุบัน

หลังจากที่มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ เริ่มก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2511 โดย ม.ร.ว. พันธุ์ทิพย์ บริพัตร หรือ “คุณท่าน” ดำรงตำแหน่งเป็นประธานมูลนิธิฯ คนแรก และได้เริ่มมอบทุนการศึกษาอย่างเป็นทางการและต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2512 เป็นต้นมา และต่อมาปี พ.ศ. 2530 หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ได้ดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ จวบจนถึงปัจจุบัน