รายละเอียดเงินทุน

Submitted by admin
on Thu, 01/01/1970 - 07:00

  1. ค่าลงทะเบียนตลอดปีการศึกษา รวมถึงการลงทะเบียนในภาคฤดูร้อน (ที่ได้รับอนุมัติจากมูลนิธิฯ ให้ลงทะเบียนเรียนได้)
  2. เงินค่ายังชีพเดือนละ 1,200 บาท โดยนักศึกษาจะได้รับเงินยังชีพจำนวน 10 เดือน ใน 1 ปีการศึกษา (สำหรับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์และพยาบาลศาสตร์ที่ต้องเรียน 12 เดือน ใน 1 ปีการศึกษา ซึ่งมีคณบดีหรือผู้อำนวยการสถาบันให้การรับรอง จะได้รับเงินยังชีพตลอดระยะเวลาเรียน 12 เดือน)
  3. ค่าหอพักในสถาบันตลอดปีการศึกษา หรือ ค่าเช่าที่พักนอกสถาบันในกรณีที่จำเป็น จำนวนเดือนละไม่เกิน 500 บาท
  4. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการปริญญานิพนธ์ โครงงานวิจัย โครงการต่างๆ
  5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอน และมูลนิธิฯ เห็นสมควรให้ความช่วยเหลือ เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกงานระหว่างปิดภาคเรียน เงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการเรียนการสอน เป็นต้น