ประกาศรับสมัคร ทุนการศึกษา “จุมภฏ-พันธุ์ทิพย์” ปี 2566 (สถาบันทั่วไป)

Submitted by chananchida
on Mon, 15/05/2023 - 14:37

       มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์  กำหนดมอบทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2566 โดยกำหนดมอบทุนสำหรับนิสิต - นักศึกษา ที่กำลังจะขึ้นศึกษาชั้นปีที่ 2 ของปีการศึกษา 2566 จำนวนทั้งสิ้น 61 ทุน รายละเอียดสำหรับคณะ สำนักวิชา และสถาบันการศึกษา  ดังต่อไปนี้    

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-  คณะศิลปกรรมศาสตร์                                                        1         ทุน

-  คณะสัตวแพทยศาสตร์                                                       1         ทุน

-  คณะวิทยาศาสตร์                                                             1         ทุน

-  คณะวิศวกรรมศาสตร์                                                         1         ทุน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                                                                                

-  คณะเกษตร  กำแพงแสน                                                    1         ทุน

-  คณะวิทยาศาสตร์                                                              1         ทุน

มหาวิทยาลัยมหิดล                                                                                                

-  คณะวิศวกรรมศาสตร์                                                          1         ทุน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                                                                                                

-  คณะรัฐศาสตร์                                                                   1         ทุน

 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

-  คณะมัณฑนศิลป์                                                                1         ทุน

-  คณะอักษรศาสตร์                                                               1         ทุน

-  คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์                                1         ทุน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

-  คณะวิศวกรรมศาสตร์                                                           2         ทุน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

-  คณะวิศวกรรมศาสตร์                                                           4         ทุน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

-  คณะศิลปกรรมศาสตร์                                                          2         ทุน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

-  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ                                2         ทุน

มหาวิทยาลัยบูรพา

-  คณะพยาบาลศาสตร์                                                           1         ทุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง                                  

-  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                        1         ทุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร                            

-  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                        1         ทุน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-  คณะสัตวแพทยศาสตร์                                                        1         ทุน

-  คณะวิทยาศาสตร์                                                               3         ทุน

-  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                        1         ทุน

-  คณะสาธารณสุขศาสตร์                                                       1         ทุน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

-  คณะเทคโนโลยี                                                                1         ทุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

-  คณะครุศาสตร์                                                                  1         ทุน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

-  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์                                                   2         ทุน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                                   

-  คณะวิศวกรรมศาสตร์                                                         1         ทุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี                           

-  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                       2         ทุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์                                  

-  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                       2         ทุน

มหาวิทยาลัยนครพนม                              

-  คณะวิศวกรรมศาสตร์                                                         1         ทุน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-  คณะแพทยศาสตร์                                                            1         ทุน

-  คณะวิศวกรรมศาสตร์                                                         2         ทุน

-  คณะศึกษาศาสตร์                                                             2         ทุน

-  คณะเภสัชศาสตร์                                                              1         ทุน

-  คณะสังคมศาสตร์                                                             1         ทุน

-  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์                                    1         ทุน

มหาวิทยาลัยนเรศวร

-  คณะศึกษาศาสตร์                                                             1         ทุน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

-  คณะผลิตกรรมการเกษตร                                                    2         ทุน

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

-  สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร                                               1         ทุน     

โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”                                      1         ทุน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

-  คณะทรัพยากรธรรมชาติ                                                      2         ทุน

-  คณะเภสัชศาสตร์                                                               1         ทุน

-  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                        2         ทุน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

-  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี                                1         ทุน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

-  คณะเกษตรศาสตร์                                                             1         ทุน

-  คณะอุตสาหกรรมเกษตร                                                      1         ทุน

       นิสิต-นักศึกษา ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ จะได้รับค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าลงทะเบียน,ค่าหอพัก และค่าใช้จ่ายในการครองชีพตลอดปีการศึกษา นับแต่เริ่มรับทุนและต่อเนื่องจนจบการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรี 

       นิสิต-นักศึกษา ท่านใดประสงค์ที่จะขอสมัครรับทุนการศึกษาของมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ให้ติดต่อขอเพื่อทราบระเบียบทุนเพิ่มเติม และยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายกิจการนิสิต-นักศึกษา หรือทางคณะ สำนักวิชาของสถาบันที่ท่านกำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน

       จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน