ประกาศรับสมัคร ทุนการศึกษา “จุมภฏ-พันธุ์ทิพย์” ปี 2566 (สถาบันพระบรมราชชนก)

Submitted by chananchida
on Mon, 15/05/2023 - 13:49

       มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ กำหนดมอบทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2566 โดยกำหนดมอบทุนให้แก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ที่กำลังจะขึ้นศึกษาชั้นปีที่ 2 ของปีการศึกษา 2566 ของสถาบันพระบรมราชชนก จำนวนทั้งสิ้น 30 ทุน รายละเอียดสถาบันการศึกษา  ดังต่อไปนี้          

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สระบุรี                                      จำนวน 2 ทุน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สุพรรณบุรี                                จำนวน 2 ทุน

วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า  จันทบุรี                                       จำนวน 2 ทุน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ชัยนาท                                     จำนวน 2 ทุน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  พุทธชินราช                              จำนวน 2 ทุน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์     จำนวน 2 ทุน

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม                                                จำนวน 2 ทุน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นครราชสีมา                               จำนวน 2 ทุน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  อุดรธานี                                      จำนวน 2 ทุน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สรรพสิทธิประสงค์                       จำนวน 2 ทุน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สุรินทร์                                        จำนวน 2 ทุน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ตรัง                                            จำนวน 2 ทุน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นครศรีธรรมราช                          จำนวน 2 ทุน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สุราษฎร์ธานี                                จำนวน 2 ทุน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ยะลา                                           จำนวน 2 ทุน

      นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับทุนของมูลนิธิฯ จะมอบเงินทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการยังชีพตลอดปีการศึกษา นับแต่เริ่มรับทุนและต่อเนื่องจนจบการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรี 

      นักศึกษาท่านใดประสงค์ที่จะขอสมัครรับทุนการศึกษาของมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ให้ติดต่อขอเพื่อทราบระเบียบทุนเพิ่มเติม และยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาของสถาบันที่ท่านกำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน

      จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน