ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ประจำปี 2565 (ระบุประเภททุน)

Submitted by chananchida
on Thu, 11/05/2023 - 15:55

รายชื่อนักศึกษารับทุนจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ประจำปี 2565 แยกตามประเภททุน

***ประเภททุนทั่วไปได้รับทุนเต็มจำนวน จนสำเร็จการศึกษา รายละเอียดดังนี้***

- ค่าลงทะเบียน

- ค่ายังชีพ 10 เดือน/ละ 1,800 บาท

- ค่าหอพัก (หอใน เบิกได้ไม่เกิน 7,000 บาท/เทอม) (หอนอก เบิกได้ 10 เดือน/ละ 500 บาท)

- ค่าปริญญานิพนธ์/วิจัย ในวงเงินไม่เกิน 20,000 บาท

มีรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนทั่วไป ได้แก่

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร์    

65001 นางสาวจริยาพร เข็มแก้ว

65002 นายณัฏฐ์ แก้วสีทอง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์

65003 นางสาวกาญจนา ทศเจริญ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร กำแพงแสน            

65004 นางสาวพันพัสสา ยืนยง

65005 นางสาวพรรษา ยิ้มแย้ม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะประมง    

65006 นางสาวนิธินัทดา ตำปัน

65007 นางสาวนิศา ชิตนุรัตน์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์         

65008 นางสาวสิริยากร ไชยคำนวน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปกรรมศาสตร์       

65009 นางสาวถุงเงิน สถิตย์วงศ์

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล            

65010 นางสาวณภัทริน ศรีกรวิชญ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์     

65011 นางสาวบุญยวีร์ เพ็ชรโยธิน

65012 นายก้องภพ ภูติยา

มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะอักษรศาสตร์   

65013 นางสาวสุภาพร พลไกร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีการเกษตร  

65014 นายอนุสิทธิ์ ศรีบริบูรณ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์          

65015 นางสาวญาดา ชาญวิทยา

มหาวิทยาลัยบูรพา           คณะศึกษาศาสตร์

65016 นางสาวกัญกร ประพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

65017 นางสาวภคพร นวนเพ็ง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์         

65018 นางสาวชลลิสา มะสิกา

65019 นายภาสวิชญ์ แสงดี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ 

65021 นางสาวสุพรรณี จันทร์สระบัว

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

65023 นางสาวสิริพิชชาภัณฑ์ ตะนะวัน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะศึกษาศาสตร์          

65026 นางสาวหัทยา ใจดี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะวิทยาศาสตร์           

65027 นางสาวปวีณา ไชยดิลก

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะวิศวกรรมศาสตร์    

65028 นายเฉลิมศักดิ์ กระโพธิ์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะเกษตรศาสตร์         

65029 นายสุรชัย วงศ์ใหญ่

มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์     

65030 นางสาวอรณิชา หงษ์สมุทร

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์        

65031 นางสาวจันทิมา ใฝ่รุ่งโรจน์

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์  

65032 นายอิศเรศ ทวีวัฒนาศุภกิจ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะศึกษาศาสตร์  

65033 นายอุดมศักดิ์ แสนเสาร์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะผลิตกรรมการเกษตร         

65034 นายบูรพา รุ่งโรจน์ประชาชื่น

โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"                       

65035 นางสาวกมลกานต์ มณีรัตน์ผ่องไพร

65036 นางสาวธนาพร เลิศรุ่งวทัญญู

มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะวิทยาศาสตร์      

65037 นายวรวัฒน์ ช่างสุวรรณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์          

65040 นายลุตฟี มุเซะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์           

65041 นางสาวนภัสสร องอาจ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร   

65042 นางสาวซานะ ดอแนะ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะเศรษฐศาสตร์    

65043 นางสาวเพราพิลาส ไชยอ่อน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ       

65044 นางสาวชลุณา สาอิ

65045 นางสาวเกศรา พัฒน์นิล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

65046 นายนายีซอบรี เจาะบองอ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะศึกษาศาสตร์    

65049 นางสาวจิราวรรณ กิมล่อง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะพยาบาลศาสตร์

65050 นางสาวอารียา มุสแยนา

65051 นายแวอะห์มัดนัดรี มะสัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่อำเภอทุ่งใหญ่          

คณะอุตสาหกรรมการเกษตร

65056 นางสาวนฤมล บุญขำ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

65057 นางสาวกุลณัฐ ด้วงรัตน์

65058 นางสาวอนันตญา สุวรรณวร

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่อำเภอขนอม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

65059 นายปรัชญา วรรณบวร

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะครุศาสตร์  

65060 นางสาวโนเดียณา ดอเลาะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร           

65061 นางสาวอาณีตา ปะตะมอ

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์    

65062 นางสาวอาฟาฟ ตาเยะ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์

65091 นางสาวกีรติกา สินประโคน

***ประเภททุนเฉพาะค่ายังชีพ ตลอดปีการศึกษา เดือนละ 1,800 บาท จนสำเร็จการศึกษา สำหรับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี***

มีรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนเฉพาะค่ายังชีพ ตลอดปีการศึกษา เดือนละ 1,800 บาท ได้แก่

วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ 

65068 นางสาวปภาวดี เสมศรี

65069 นางสาวเขมิกา ชนะวาที

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี คณะพยาบาลศาสตร์

65072 นางสาวชฎาภร แก่นดี

65073 นางสาววณิดา เขาแก้ว

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี คณะพยาบาลศาสตร์       

65074 นางสาวเอมมิกา ศรีจ้อยวงษ์

65075 นางสาวลักษมี นาคประดิษฐ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา คณะพยาบาลศาสตร์     

65076 นางสาวยุพา ศิลปชัย

65077 นางสาวปิยะธิดา จวนกลาง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท คณะพยาบาลศาสตร์

65078 นางสาวอัญชลี ไพรยงยุทธ

65079 นางสาวอชิรญา เพชรคีรี

65080 นางสาวนงนุช อาชาลิขิต

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ คณะพยาบาลศาสตร์   

65081 นางสาวพุทธรักษา ศรีเมือง

65082 นางสาวเกร็ดมณี เถาว์แล

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช คณะพยาบาลศาสตร์      

65083 นางสาวสุวิมล เชื้อบุญมี

65084 นางสาวภัทรวรินทร์ พันอินทร์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี คณะพยาบาลศาสตร์           

65085 นางสาววรรณพร คูหฤคำ

65086 นางสาวดารารัตน์ ยันตังลา

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม คณะพยาบาลศาสตร์         

65087 นางสาวนรินธร แท่นหิน

65088 นางสาววราภรณ์ ชูกร

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ คณะพยาบาลศาสตร์       

65089 นางสาวนภาภรณ์ แสนศรี

65090 นางสาวสุกัญญา ศักดิ์ศรี

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์

65092 นางสาวกชนันท์ วิมุตกุล

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี คณะพยาบาลศาสตร์     

65093 นางสาวคณิตา ธรรมรักษ์

65094 นางสาวดวงใจ ปานเปีย

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช คณะพยาบาลศาสตร์            

65095 นางสาวอินทิรา ชูโชติ

65096 นางสาวหัทราวดี มนิล

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง คณะพยาบาลศาสตร์     

65097 นางสาวแวซารีปะห์ มะดือราวี

65098 นายธวัชชัย อินอาจ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา คณะพยาบาลศาสตร์    

65099 นางสาวฮัซลีนา สาแลมิง

65100 นางสาวอัรวา มะเซ็ง

65101 นายฮัมดัน ดือราแมหะยี

65102 นางสาวนาซูรา เจะเงาะ

65103 นางสาวตัสนีม หะยีมะ

65104 นางสาวรุสนี โวะ

ประเภททุนพิเศษ เฉพาะค่ายังชีพ ตลอดปีการศึกษา เดือนละ 1,800 บาท ตลอดจนสำเร็จการศึกษา ได้แก่

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์    

65063 นางสาวโซเฟีย เจะมะ

65064 นางสาวจิรัชญา ขุนเศรษฐ์

65065 นายนราทัศน์ วัฒนศฤงคาร

65066 นางสาวอานูรีซัน เจ๊ะและ

65067 นางสาวบีสมี เจ๊ะนิ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

65047 นางสาวฟารีฮัน แวดาย๊ะ

65048 นางสาวตัสการณ์ แท่นบำรุง

ประเภททุนพิเศษ จำนวน 10,000 บาท ต่อ ปีการศึกษา จนสำเร็จการศึกษา ได้แก่

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

65024 นางสาวพิมพ์อร ห่อทรัพย์

65025 นางสาวพิมผกา โคตุทา

ประเภททุนพิเศษ จำนวน 8,000 บาท ต่อ ปีการศึกษา จนสำเร็จการศึกษา ได้แก่

วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ 

65070 นางสาวกัณฐมณี ไตรมาส

65071 นางสาวกุลรัตน์ หิ้งทอง

ประเภททุนพิเศษ จำนวน 5,000 บาท ต่อ ปีการศึกษา จนสำเร็จการศึกษา ได้แก่

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์         

65020 นายภานุพงษ์ เครือศรี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ 

65022 นางสาวมณีรัตน์ ค้าสุกร

มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะวิทยาศาสตร์      

65038 นางสาวฮุสนา ลาเต๊ะ

65039 นายอับดุลอาซิม บินหะยียะโกบ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะพยาบาลศาสตร์

65052 นางสาวสลัยลา ช้องชู

65053 นางสาวนูรฮายาตี หมานเรือง

65054 นางสาวรอฮานา ดายี

65055 นางสาวศศิกานต์ ทองคำ

 

หมายเหตุที่ 1: นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศที่ได้รับทุน***ประเภททั่วไป*** ให้ติดต่อคณะเพื่อกรอกข้อมูลการขอรับทุนพร้อมทั้งส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ในการประกอบการขอรับทุน สำหรับปีการศึกษา 2565 เท่านั้น

หมายเหตุที่ 2: นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศที่ได้รับทุน ***ค่ายังชีพ และทุนพิเศษตามระบุ*** ไม่ต้องนำส่งเอกสารที่คณะ มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ จะทำการโอนเงินเข้าบัญชีให้กับนักศึกษาตามมูลค่าทุนที่แจ้งไว้ข้างต้น