ประกาศมอบทุนการศึกษา “จุมภฏ-พันธุ์ทิพย์” ปี 2565 (สถาบันพระบรมราชชนก)

Submitted by chananchida
on Tue, 15/02/2022 - 11:53

       มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์  กำหนดมอบทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2565 โดยกำหนดมอบทุนให้แก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ที่กำลังจะขึ้นศึกษาชั้นปีที่ 2 ของปีการศึกษา 2565 ของสถาบันพระบรมราชชนก จำนวนทั้งสิ้น 30 ทุน รายละเอียดสถาบันการศึกษา  ดังต่อไปนี้  

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สระบุรี                                      จำนวน 2 ทุน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  พุทธชินราช                             จำนวน 2 ทุน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นครราชสีมา                             จำนวน 2 ทุน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  อุดรธานี                                   จำนวน 2 ทุน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สรรพสิทธิประสงค์                    จำนวน 2 ทุน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สุรินทร์                                     จำนวน 2 ทุน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ชัยนาท                                    จำนวน 2 ทุน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ยะลา                                        จำนวน 2 ทุน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ตรัง                                          จำนวน 2 ทุน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์    จำนวน 2 ทุน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สุราษฎร์ธานี                              จำนวน 2 ทุน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สุพรรณบุรี                                จำนวน 2 ทุน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นครศรีธรรมราช                       จำนวน 2 ทุน

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม                                               จำนวน 2 ทุน

วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า  จันทบุรี                                       จำนวน 2 ทุน

       นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับทุนของมูลนิธิฯ จะได้รับค่าใช้จ่ายในการครองชีพตลอดปีการศึกษา รวม 10 เดือนๆ ละ 1,800 บาท (ยกเว้นช่วงปิดภาคฤดูร้อน) นับแต่เริ่มรับทุนและต่อเนื่องจนจบการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรี 

       นักศึกษาท่านใดประสงค์ที่จะขอสมัครรับทุนการศึกษาของมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ให้ติดต่อขอเพื่อทราบระเบียบทุนเพิ่มเติม และยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาของสถาบันที่ท่านกำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน

       จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน