กำหนดการกิจกรรมปฐม-ปัจฉิมนิเทศปี 2561

Submitted by chananchida
on Fri, 07/09/2018 - 11:45

กำหนดการ

พิธีปฐมนิเทศ-ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาทุนจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ปีการศึกษา 2561

วันศุกร์ที่ 26 - อาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2561   

วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561

13.00 น. เป็นต้นไป          - รับกุญแจห้องพักที่  โฮเทล ทรานซ์ กรุงเทพฯ (สำหรับนักศึกษาหญิง)
                                    - และ โรงแรมทาราวิส กรุงเทพฯ (สำหรับนักศึกษาชาย)              

                                    - พักผ่อนตามอัธยาศัย

15.30-16.00 น.               - ลงทะเบียน และพบกันหน้าหอเขียน วังสวนผักกาด

16.00-17.00 น.               - ชมพิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด

18.00-21.00 น.               - รับประทานอาหารเย็นร่วมกันบริเวณสนามหน้าหอเขียน

                                    - ชมการแสดง / กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2561

06.30-07.45 น.               - รับประทานอาหารเช้าที่ โฮเทล ทรานซ์ กรุงเทพฯ และ โรงแรมทาราวิส กรุงเทพฯ

                                   - คืนกุญแจห้องพัก & เตรียมสัมภาระเพื่อเดินทางในช่วงบ่าย 

07.45-08.30 น.             - ลงทะเบียน / รับเงินค่าพาหนะ (บริเวณหน้าห้องศิลปนิทรรศมารศี วังสวนผักกาด)

08.30-09.00 น.               - ชมมัลติมีเดียแนะนำประวัติมูลนิธิฯ และวังสวนผักกาด
                                      ณ ห้องศิลปนิทรรศมารศี

Ø พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาทุนจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ประจำปี 2561 ณ ห้องศิลปนิทรรศมารศี

09.00-09.30 น.               - ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ประธานมูลนิธิฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

                                    - ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร เลขาธิการมูลนิธิฯ กล่าวรายงาน

                                    - ประธานมูลนิธิฯ กล่าวเปิดงาน และแนะนำคณะกรรมการมูลนิธิฯ

09.30-09.50 น.               - แนะนำการปฏิบัติตน และเก็บข้อมูลนักศึกษาเพื่อทำทะเบียนทุน 

  โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา

09.50-10.10 น.               - การบรรยายเรื่อง “การเรียนในระดับอุดมศึกษา และทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ”
                                      โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร เลขาธิการมูลนิธิฯ

10.10-10.30 น.               - พักตามอัธยาศัย

10.30-11.30 น.               - การบรรยายเรื่อง “แนวทางการดำเนินชีวิต” โดย คุณศรีธรรม ราชแก้ว
                                     
นายอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี (อดีตนักศึกษาทุนจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ปี 2531)

11.30-12.00 น.               - ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับวิทยากร และคณะกรรมการมูลนิธิฯ
                                      ณ ห้องศิลปนิทรรศมารศี หรือสนามหญ้าหน้าหอเขียน

Ø พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาทุนจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ประจำปี 2561 ณ ห้องนิทรรศการจัดแสดงภาพ

09.00-09.30 น.               - จัดลำดับนักศึกษาปัจฉิมนิเทศเพื่อเข้ารับเกียรติบัตร

09.30-09.50 น.               - ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ประธานมูลนิธิฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

                                    - ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร เลขาธิการมูลนิธิฯ กล่าวรายงาน

                                    - ประธานมูลนิธิฯ กล่าวเปิดงาน และแนะนำคณะกรรมการมูลนิธิฯ

09.50-10.30 น.               - พิธีมอบเกียรติบัตร โดย ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร                    

                                      (เสร็จพิธีย้ายไปห้องศิลปนิทรรศมารศี)

10.30-11.30 น.               - การบรรยายเรื่อง “แนวทางการดำเนินชีวิต” โดย คุณศรีธรรม ราชแก้ว
                                      นายอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี (อดีตนักศึกษาทุนจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ปี 2531)

11.30-12.00 น.               - ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับวิทยากร และคณะกรรมการมูลนิธิฯ

               ณ ห้องศิลปนิทรรศมารศี หรือสนามหญ้าหน้าหอเขียน

Ø พิธีปฐมนิเทศ - พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาทุนจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ประจำปี 2561 ณ วังตะไคร้

12.00-13.00 น.               - รับประทานอาหารกลางวันบริเวณท้องพระโรง วังสวนผักกาด

13.00-15.30 น.               - ออกเดินทางไปวังตะไคร้ จังหวัดนครนายก

15.30-16.00 น.               - เข้าที่พัก & พักผ่อนตามอัธยาศัย

16.00-17.30 น.               - กิจกรรมร่วมกับชมรมนักศึกษาทุนมูลนิธิฯ บริเวณสนามหน้าที่พัก
17.30-18.00 น.               - กลับที่พัก ทำภารกิจส่วนตัว

18.00-19.00 น.               - รับประทานอาหารเย็น

19.00-19.30 น.               - ผู้แทนมูลนิธิฯ กล่าวต้อนรับนักศึกษา

19.30-20.00 น.               - แนะนำชมรม และสมาชิกชมรมนักศึกษาทุนฯ

20.00-22.00 น.               - กิจกรรมนันทนาการ / การแสดง / แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

22.00 น.                        - พักผ่อน

วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2561

06.30-07.00 น.               - สาธิตการทำปาท่องโก๋

07.00-08.00 น.               - รับประทานอาหารเช้า 

08.00-09.30 น.               - วางแจกันดอกไม้หน้าพระรูปของ “เสด็จในกรม” และ “คุณท่าน”

09.30-11.00 น.               - ร่วมฝึกอาชีพ “เขียนศิลป์ด้วยมือเรา”

11.00-11.30 น.               - ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม และเก็บข้อมูลนักศึกษาทุนเพื่อทำทะเบียนทุน

11.30-12.00 น.               - เก็บสัมภาระ & พักผ่อนตามอัธยาศัย

12.00-13.00 น.               - รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.                        - เดินทางกลับกรุงเทพฯ และภูมิลำเนา