ภาพกิจกรรม - การสัมภาษณ์ทุนในปี 2563 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2563 ณ วังสวนผักกาด