ภาพกิจกรรม - การสัมภาษณ์ทุนในปี 2563 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่