ภาพกิจกรรม - การสัมภาษณ์ทุนในปี 2563 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา