ภาพกิจกรรม - เนื่องในโอกาสคล้ายวันเกิดหม่อมราชวงศ์พันธ์ุทิพย์ บริพัตร หรือคุณท่าน ในวันอาทิตย์ ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖