ภาพกิจกรรม - กิจกรรมฝ่ายการศึกษาสัญจร และการสัมภาษณ์ทุนในปี 2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธุ 2563 ที่ ม.อุบลราชธา