ภาพกิจกรรม - การสัมภาษณ์ทุนโรงเรียนทหารเรือ ปี 2562 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ วังสวนผักกาด