ภาพกิจกรรม - กิจกรรมการสัมภาษณ์ทุนในปี 2562 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562 ณ วังสวนผักกาด