ภาพกิจกรรม - เนื่องในโอกาสคล้ายวันเกิดหม่อมราชวงศ์พันธ์ุทิพย์ บริพัตร หรือคุณท่าน ในวันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒