ภาพกิจกรรม - กิจกรรมปฐม-ปัจฉิมนิเทศ 2561 (รับเกียรติบัตร) ดาวน์โหลดรูปใหญ่ที่ https://goo.gl/x7K4Ss