ภาพกิจกรรม - การสัมภาษณ์ทุนโรงเรียนทหารเรือ ปี 2561 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ วังสวนผักกาด