ภาพกิจกรรม - พิธีบำเพ็ญพระกุศลในโอกาสคล้ายวันประสูติ "เสด็จในกรม" ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ วังสวนผักกาด