ประกาศมอบทุนการศึกษา “จุมภฏ-พันธุ์ทิพย์” ปี 2565 (สถาบันทั่วไป)

Submitted by chananchida
on Tue, 15/02/2022 - 11:45

       มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์  กำหนดมอบทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ในปีการศึกษา  2565  โดยกำหนดมอบทุนสำหรับนิสิต - นักศึกษาที่กำลังจะขึ้นศึกษาชั้นปีที่ 2 ของปีการศึกษา 2565 จำนวนทั้งสิ้น 49 ทุน รายละเอียดสำหรับคณะ สำนักวิชา และสถาบันการศึกษา  ดังต่อไปนี้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-  คณะสัตวแพทยศาสตร์                                                        2         ทุน

-  คณะวิทยาศาสตร์                                                              1         ทุน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                                                                                

-  คณะเกษตร  กำแพงแสน                                                     1         ทุน

-  คณะประมง                                                                      1         ทุน

-  คณะวิทยาศาสตร์                                                              1         ทุน

มหาวิทยาลัยศิลปากร

-  คณะมัณฑนศิลป์                                                               2         ทุน

-  คณะอักษรศาสตร์                                                              1         ทุน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

-  คณะวิศวกรรมศาสตร์                                                         1         ทุน

-  คณะเทคโนโลยีการเกษตร                                                  1         ทุน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

-  คณะศิลปกรรมศาสตร์                                                        1         ทุน

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

-  คณะแพทยศาสตร์วชิระพยาบาล                                           1         ทุน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก                                   

-  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ                               1         ทุน

มหาวิทยาลัยบูรพา

-  คณะศึกษาศาสตร์                                                              1         ทุน

มหาวิทยาลัยนเรศวร

-  คณะวิทยาศาสตร์                                                              1         ทุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี                             

-  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                        1         ทุน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-  คณะวิศวกรรมศาสตร์                                                          2         ทุน

-  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                        1         ทุน

-  คณะเกษตรศาสตร์                                                             1         ทุน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

-  คณะศึกษาศาสตร์                                                              1         ทุน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                                   

-  คณะวิศวกรรมศาสตร์                                                          1         ทุน

-  คณะวิทยาศาสตร์                                                               1         ทุน

-  คณะเกษตรศาสตร์                                                             1         ทุน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-  คณะแพทยศาสตร์                                                             1         ทุน

-  คณะศึกษาศาสตร์                                                              1         ทุน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

-  คณะผลิตกรรมการเกษตร                                                    1         ทุน     

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

-  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                        1         ทุน     

โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”                                       2         ทุน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

-  คณะทรัพยากรธรรมชาติ                                                      2         ทุน

-  คณะเศรษฐศาสตร์                                                             1         ทุน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

-  คณะศึกษาศาสตร์                                                              1         ทุน

-  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                        1         ทุน

-  คณะพยาบาลศาสตร์                                                          2         ทุน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

-  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร                                            1         ทุน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

-  คณะอุตสาหกรรมเกษตร                                                      1         ทุน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

-  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง                              1         ทุน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม

-  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  สาขาวิศวกรรม     1         ทุน

มหาวิทยาลัยทักษิณ

-  คณะวิทยาศาสตร์                                                              1         ทุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

-  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                        1         ทุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

-  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                        1         ทุน

-  คณะครุศาสตร์                                                                  1         ทุน

-  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร                             1         ทุน

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

-  คณะพยาบาลศาสตร์                                                           2         ทุน

       นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับทุนของมูลนิธิฯ จะได้รับค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าลงทะเบียน , ค่าหอพัก และค่าใช้จ่ายในการครองชีพตลอดปีการศึกษา รวม 10 เดือนๆ ละ 1,800 บาท (ยกเว้นช่วงปิดภาคฤดูร้อน)  นับแต่เริ่มรับทุนและต่อเนื่องจนจบการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรี 

       นักศึกษาท่านใดประสงค์ที่จะขอสมัครรับทุนการศึกษาของมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ให้ติดต่อขอเพื่อทราบระเบียบทุนเพิ่มเติม และยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาหรือทางคณะ สำนักวิชา ของสถาบันที่ท่านกำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน

       จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน