ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ประจำปี 2564

Submitted by chananchida
on Tue, 12/10/2021 - 14:11

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ประจำปี 2564

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

     64001  นางสาวอนุสรา กาหลง

     64002  นายจิรภัทร พลศักดิ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  คณะเกษตร กำแพงแสน

     64003  นางสาววีรอร ก้อนแก้ว

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์           

     64004  นางสาวอทิติยา ประทัยเทพ

     64005  นางสาวพิมพ์ชนก สุขระ

มหาวิทยาลัยศิลปากร  คณะมัณฑนศิลป์                                               

     64006  นางสาวเดนิสา อังคะฮาด

     64060  นางสาวณิชารัศม์ อนันตธีรวัชร์

     64061  นางสาววราพร ไพบูลย์เสมาทัศน์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีการเกษตร                                       

     64007  นายพระนาย นกอยู่

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์                                               

     64008  นายเอราวัณ บุญนนท์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม                                  

     64009  นายภัทรพล พละพัทธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ               

     64010  นายณัฐชพงษ์ เนรัญรัตน์

     64011  นางสาวมนัสนันท์ ชื่นใจชน

มหาวิทยาลัยบูรพา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                     

     64012  นางสาวปวพร กองแก้ว

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี คณะพยาบาลศาสตร์              

     64013  นางสาวเกษมณี วิไล

     64014  นางสาวกิติยา บุญไฮ้

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะวิทยาศาสตร์                                              

     64017  นางสาวมุทิตา วัชราธร

     64058  นายจิรากร ดอนหัวบ่อ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะสาธารณสุขศาสตร์                                   

     64018  นางสาวทิวาพร พันธุระ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                               

     64019  นางสาวอติกานต์ ธรรมิกสกุล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะสัตวแพทยศาสตร์                                     

     64020  นางสาวกรองทอง วงศธรสกุล

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา  คณะพยาบาลศาสตร์    

     64021  นางสาววรรณิกา โลมรัตน์

     64022  นางสาวนารีรัตน์ โฉมสันเทียะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร                                               

     64023  นายวัชรพล กุดตะแสง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์                                       

     64024  นายปิยะ สิงหาชัย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์         

     64025  นายดุจเทพ บัวหลวง

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   คณะวิทยาศาสตร์                                                       

     64026  นางสาวเมธาวดี แสนทวีสุข

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   คณะวิศวกรรมศาสตร์                                               

     64027  นางสาวพรรพสา แสงวงศ์

     64028  นายธนวัฒน์ สิทธิจินดา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   คณะเกษตรศาสตร์                                                     

     64029  นางสาวภัทรวดี คลาดโรค

     64030  นางสาวพัชราภรณ์ บุญเลี้ยง

     64031  นางสาววีรวัลย์ พันตา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                             

     64032  นางสาวปรัชญาณี โลห์คำ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี คณะพยาบาลศาสตร์            

     64033  นางสาวสิริวัณณ์ แก้วศิริ

     64034  นางสาวกัญญารัตน์ โททอง

     64035  นางสาววรรณพร แน่นอุดร                                       

มหาวิทยาลัยนครพนม  คณะเกษตรและเทคโนโลยี            

     64036  นางสาวนุชจรินทร์ โยลัย

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี นครพนม คณะพยาบาลศาสตร์             

     64037  นางสาววิภาพร มุงคุณ

มหาวิทยาลัยนเรศวร  คณะวิทยาศาสตร์               

     64015  นายธนพร ขวัญนาค

มหาวิทยาลัยนเรศวร  บริหารธุรกิจฯ และการสื่อสาร          

     64016  นางสาวนันทิชา เติมกิจเจริญรัตน์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  คณะนิติศาสตร์

     64038  นางสาวนัทธ์ชนัน ปันมงคล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  คณะวิศวกรรมศาสตร์     

     64039  นางสาวศิรินทร์ จั่นโพธิ์เตี้ย

     64040  นางสาวณัฐกานต์ พึ่งมิ่ง

มหาวิทยาลัยแม่โจ้  คณะผลิตกรรมการเกษตร     

     64041  นายภูริวัฒน์ ปรีดี

     64042  นายดรัณภพ แซ่วื้อ

     64062  นางสาวชฎาภรณ์ ตาบุญ

     64066  นายคุณากร บดีรัฐ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์         

     64043  นางสาวชามา ธรรมจำเนียร

     64063  นายพงศกร สังศรีแก้ว

โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"                     

     64056  นางสาวสลิลทิพย์ งามเจริญ

     64057  นางสาวสุนิตา ธาราเสรี

     64065  นางสาวอารียา น้อยวัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  คณะเศรษฐศาสตร์                

     64044  นายวรายุทธ ศรีสว่าง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  คณะทรัพยากรธรรมชาติ     

     64045  นางสาวชาลิณี สาอิ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์          

     64046  นางสาวนาเดียร์ ดอเต๊ะ

     64047  นางสาวภาวิณี รัตนมณี

     64048  นายอัสรี เล๊าะปาแต

     64049  นางสาวรัตนากร กัจฉุวิโร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  คณะเภสัชศาสตร์ 

     64050  นายปรเมศวร์ เกิดละเอียด

     64051  นายซามิล อับดุลวาฮับ

มหาวิทยาลัยทักษิณ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

     64052  นางสาวปณิตา แส๊ะหมูด

     64064  นางสาวประภัสสร เหล่าฤทธิไกร

มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาศาสตร์         

     64053  นางสาวอัสยูรา สือแม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  คณะเกษตรศาสตร์            

     64054  นางสาวศิรินาฏ เศรษฐการณ์

     64055  นางสาวจุฑามาศ คชสิทธิ์

     64059  นายธีระยุทธ เลื่อนแก้ว

 

หมายเหตุ: นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศให้รอการแจ้งอย่างเป็นทางการจากสถาบันหรือคณะอีกครั้ง

ลงประกาศเมื่อ

วันที่ 11 ตุลาคม 2564