ประกาศมอบทุนการศึกษา “จุมภฏ-พันธุ์ทิพย์” ปี 2564

Submitted by chananchida
on Tue, 17/11/2020 - 13:50

       มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์  กำหนดมอบทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ในปีการศึกษา  2564  โดยกำหนดมอบทุนสำหรับนิสิต - นักศึกษาที่กำลังจะขึ้นศึกษาชั้นปีที่ 2 ของปีการศึกษา 2564 จำนวนทั้งสิ้น 60 ทุน รายละเอียดสำหรับคณะ สำนักวิชา และสถาบันการศึกษา  ดังต่อไปนี้       

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

            -  คณะศิลปกรรมศาสตร์                                    2         ทุน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                                                                                

            -  คณะเกษตร  กำแพงแสน                                1         ทุน

มหาวิทยาลัยมหิดล                                                                                                 

-  คณะวิทยาศาสตร์                                         1         ทุน

มหาวิทยาลัยศิลปากร

            -  คณะมัณฑนศิลป์                                          1         ทุน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

            -  คณะวิศวกรรมศาสตร์                                     1         ทุน

            -  คณะเทคโนโลยีการเกษตร                              1         ทุน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

            -  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม                             1         ทุน

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

            -  คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์                       2         ทุน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก                                          

            -  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ          2         ทุน

มหาวิทยาลัยบูรพา

            -  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   1         ทุน

มหาวิทยาลัยนเรศวร

            -  คณะวิทยาศาสตร์                                         1         ทุน

            -  คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร    2         ทุน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี                                      

            -  คณะพยาบาลศาสตร์                                     2         ทุน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

           -  คณะสัตวแพทยศาสตร์                                   1         ทุน

           -  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   1         ทุน

           -  คณะวิทยาศาสตร์                                         1         ทุน

           -  คณะสาธารณสุขศาสตร์                                  1         ทุน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

           -  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   1         ทุน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี                                    

           -  คณะพยาบาลศาสตร์                                     3         ทุน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

            -  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์                              1         ทุน

          -  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร                         1         ทุน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา                                          

            -  คณะพยาบาลศาสตร์                                     2         ทุน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                                           

             -  คณะวิศวกรรมศาสตร์                                    2         ทุน

            -  คณะวิทยาศาสตร์                                         1         ทุน

             -  คณะเกษตรศาสตร์                                       3         ทุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี                                  

           -  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   1         ทุน

มหาวิทยาลัยนครพนม                                    

           -  คณะเกษตรและเทคโนโลยี                              1         ทุน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม                                   

            -  คณะพยาบาลศาสตร์                                     1         ทุน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

             -  คณะวิศวกรรมศาสตร์                                    2         ทุน

             -  คณะนิติศาสตร์                                            1         ทุน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

             -  คณะผลิตกรรมการเกษตร                               2         ทุน      

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

             -  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์                                   1         ทุน      

โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”                                 2         ทุน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 -  คณะวิศวกรรมศาสตร์                                     4         ทุน      

  -  คณะทรัพยากรธรรมชาติ                                1         ทุน

  -  คณะเภสัชศาสตร์                                         2         ทุน

 -  คณะเศรษฐศาสตร์                                        1         ทุน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

             -  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์                               1         ทุน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

              -  คณะเกษตรศาสตร์                                       2         ทุน

มหาวิทยาลัยทักษิณ

             -  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   1         ทุน

             -  คณะวิทยาศาสตร์                                         1         ทุน

       นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับทุนของมูลนิธิฯ จะได้รับค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าลงทะเบียน , ค่าหอพัก  และค่าใช้จ่ายในการครองชีพตลอดปีการศึกษา รวม 10 เดือนๆ ละ 1,200 บาท (ยกเว้นช่วงปิดภาคฤดูร้อน)  นับแต่เริ่มรับทุนและต่อเนื่องจนจบการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรี 

       นักศึกษาท่านใดประสงค์ที่จะขอสมัครรับทุนการศึกษาของมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ให้ติดต่อขอเพื่อทราบระเบียบทุนเพิ่มเติม และยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาหรือทางคณะ สำนักวิชา ของสถาบันที่ท่านกำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน

       จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                                 ประกาศ  ณ  วันที่ 17 พฤศจิกายน  2563