ประกาศมอบทุนการศึกษา “จุมภฏ-พันธุ์ทิพย์” ปี 2563

Submitted by chananchida
on Tue, 12/11/2019 - 08:33

       มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์  กำหนดมอบทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ในปีการศึกษา  2563  โดยกำหนดมอบทุนสำหรับนิสิต - นักศึกษาที่กำลังจะขึ้นศึกษาชั้นปีที่ 2 ของปีการศึกษา 2563 จำนวนทั้งสิ้น 71 ทุน รายละเอียดสำหรับคณะ สำนักวิชา และสถาบันการศึกษา  ดังต่อไปนี้       

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

       -  คณะศิลปกรรมศาสตร์                                                         2         ทุน

       -  คณะวิทยาศาสตร์                                                              1         ทุน

       -  คณะวิศวกรรมศาสตร์                                                          1         ทุน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                                                                                

       -  คณะเกษตร  กำแพงแสน                                                     1         ทุน

       -  คณะวิทยาศาสตร์                                                               1         ทุน

มหาวิทยาลัยมหิดล                                                                                                

       -  คณะเภสัชศาสตร์                                                               1         ทุน

       -  คณะวิศวกรรมศาสตร์                                                          1         ทุน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                                                                                                

       -  คณะรัฐศาสตร์                                                                   1         ทุน

มหาวิทยาลัยศิลปากร

       -  คณะมัณฑนศิลป์                                                                1         ทุน

       -  คณะอักษรศาสตร์                                                               1         ทุน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

       -  คณะวิศวกรรมศาสตร์                                                           2         ทุน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

       -  คณะวิศวกรรมศาสตร์                                                           4         ทุน

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

       -  คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล                                              1         ทุน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก                                          

       -  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ                                2         ทุน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี                                    

       -  คณะศิลปกรรมศาสตร์                                                          2         ทุน

มหาวิทยาลัยบูรพา

       -  คณะพยาบาลศาสตร์                                                           1         ทุน

มหาวิทยาลัยนเรศวร

       -  คณะศึกษาศาสตร์                                                              1         ทุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร                                  

      -  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                         1         ทุน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี                                      

      -  คณะพยาบาลศาสตร์                                                            2         ทุน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช                                          

      -  คณะพยาบาลศาสตร์                                                            2         ทุน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

       -  คณะแพทยศาสตร์                                                              1         ทุน

       -  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                         1         ทุน

       -  คณะวิทยาศาสตร์                                                                3         ทุน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

       -  คณะเทคโนโลยี                                                                  1         ทุน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

       -  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์                                                     1         ทุน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา                                          

       -  คณะพยาบาลศาสตร์                                                            4         ทุน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                                           

       -  คณะวิศวกรรมศาสตร์                                                            1         ทุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี                                  

       -  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                          2         ทุน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์                                  

       -  คณะพยาบาลศาสตร์                                                            4         ทุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์                                         

       -  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                          2         ทุน

มหาวิทยาลัยนครพนม                                    

       -  คณะวิศวกรรมศาสตร์                                                            1         ทุน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

       -  คณะวิศวกรรมศาสตร์                                                            2         ทุน

       -  คณะวิจิตรศิลป์                                                                    1         ทุน

       -  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์                                                      2         ทุน

       -  คณะสังคมศาสตร์                                                                 1         ทุน

       -  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์                                        1         ทุน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

       -  คณะผลิตกรรมการเกษตร                                                       2         ทุน      

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

       -  สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร                                                  1         ทุน      

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

       -  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                           1         ทุน      

โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”                                                 2         ทุน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

       -  คณะวิศวกรรมศาสตร์                                                              1         ทุน      

       -  คณะทรัพยากรธรรมชาติ                                                          2         ทุน

       -  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                            2         ทุน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

       -  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี                                    1         ทุน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

       -  คณะเกษตรศาสตร์                                                                  1         ทุน

       -  คณะอุตสาหกรรมเกษตร                                                           1         ทุน

       นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับทุนของมูลนิธิฯ จะได้รับค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าลงทะเบียน , ค่าหอพัก  และค่าใช้จ่ายในการครองชีพตลอดปีการศึกษา รวม 10 เดือนๆ ละ 1,200 บาท (ยกเว้นช่วงปิดภาคฤดูร้อน)  นับแต่เริ่มรับทุนและต่อเนื่องจนจบการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรี 

       นักศึกษาท่านใดประสงค์ที่จะขอสมัครรับทุนการศึกษาของมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ให้ติดต่อขอเพื่อทราบระเบียบทุนเพิ่มเติม และยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาหรือทางคณะ สำนักวิชา ของสถาบันที่ท่านกำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน

       จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                                                                                              ประกาศ  ณ  วันที่ 8 พฤศจิกายน  2562