ประกาศมอบทุน จุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ใหม่ ปี 2562

Submitted by chananchida
on Tue, 04/12/2018 - 10:09

ประกาศ

เรื่อง ทุนการศึกษามูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์

           มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์  กำหนดมอบทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ในปีการศึกษา  2562  โดยกำหนดมอบทุนสำหรับนิสิต - นักศึกษาที่กำลังจะขึ้นศึกษาชั้นปีที่ 2  ของปีการศึกษา  2562  จำนวนทั้งสิ้น  43  ทุน รายละเอียดสำหรับคณะ สาขาวิชา และ สถาบันการศึกษา  ดังต่อไปนี้     

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-  คณะวิทยาศาสตร์                                                              1         ทุน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                                                                                

-  คณะเกษตร  กำแพงแสน                                                    1         ทุน

-  คณะประมง                                                                      2         ทุน

-  คณะวิทยาศาสตร์                                                              1         ทุน

มหาวิทยาลัยมหิดล                                                                                                

-  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล                                         1         ทุน

มหาวิทยาลัยศิลปากร

-  คณะมัณฑนศิลป์                                                               2         ทุน

-  คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์                                1         ทุน

-  คณะอักษรศาสตร์                                                              1         ทุน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

-  คณะวิศวกรรมศาสตร์                                                          1         ทุน

-  คณะเทคโนโลยีการเกษตร                                                   1         ทุน

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

-  คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล                                              1         ทุน

มหาวิทยาลัยนเรศวร

-  คณะวิทยาศาสตร์                                                               1         ทุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี                                   

-  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                         1         ทุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง                                          

-  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                         1         ทุน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-  คณะวิศวกรรมศาสตร์                                                           2         ทุน

-  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                         1         ทุน

-  คณะเกษตรศาสตร์                                                              1         ทุน

-  คณะสาธารณสุขศาสตร์                                                        1         ทุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

-  คณะครุศาสตร์                                                                   1         ทุน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  อุดรธานี                                   

-  คณะพยาบาลศาสตร์                                                           2         ทุน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                                           

-  คณะวิศวกรรมศาสตร์                                                          1         ทุน

-  คณะวิทยาศาสตร์                                                               1         ทุน

-  คณะเกษตรศาสตร์                                                             1         ทุน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-  คณะศึกษาศาสตร์                                                              2         ทุน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

-  คณะผลิตกรรมการเกษตร                                                     1         ทุน      

มหาวิทยาลัยทักษิณ       

-  คณะวิทยาศาสตร์                                                               1         ทุน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

-  คณะอุตสาหกรรมเกษตร                                                      1         ทุน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

-  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร                                             1         ทุน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

-  คณะแพทยศาสตร์                                                              2         ทุน      

-  คณะทรัพยากรธรรมชาติ                                                       2         ทุน

-  คณะเศรษฐศาสตร์                                                              1         ทุน      

-  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                         1         ทุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

-  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                         1         ทุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

-  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                         1         ทุน

โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”                                        2         ทุน

          นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับทุนของมูลนิธิฯ จะได้รับค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าลงทะเบียน , ค่าหอพัก  และค่าใช้จ่ายในการครองชีพตลอดปีการศึกษา รวม 10 เดือนๆ ละ 1,200 บาท (ยกเว้นช่วงปิดภาคฤดูร้อน)  นับแต่เริ่มรับทุนและต่อเนื่องจนจบการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรี 

          นักศึกษาท่านใดประสงค์ที่จะขอสมัครรับทุนการศึกษาของมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ให้ติดต่อขอเพื่อทราบระเบียบทุนเพิ่มเติม และยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาหรือทางคณะ สาขาวิชา ของสถาบันที่ท่านกำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน

          จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                                 ประกาศ  ณ  วันที่ 29 พฤศจิกายน  2561