ภาพกิจกรรม - กิจกรรมปฐม-ปัจฉิมนิเทศ 2562 (รับเกียรติบัตร)