ภาพกิจกรรม - กิจกรรมฝ่ายการศึกษาสัญจร และการสัมภาษณ์ทุนในปี 2562 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562 ที่ ม.ขอนแก่น