ภาพกิจกรรม - กิจกรรมฝ่ายการศึกษาสัญจร และการสัมภาษณ์ทุนในปี 2561 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2561 ที่ม.ขอนแก่น