ภาพกิจกรรม - เนื่องในโอกาสคล้ายวันเกิดหม่อมราชวงศ์พันธ์ุทิพย์ บริพัตร หรือคุณท่าน ในวันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑