ภาพกิจกรรม - กิจกรรมปฐม-ปัจฉิมนิเทศ 2560 (รับเกียรติบัตร) ดาวน์โหลดรูปใหญ่ที่ https://goo.gl/4mB1fy