ภาพกิจกรรม - กิจกรรมฝ่ายการศึกษาสัญจร และการสัมภาษณ์ทุนในปี 2560 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ที่ ม.อุบลราชธานี