ภาพกิจกรรม - ภาพพิธีบำเพ็ญพระกุศลในโอกาสคล้ายวันประสูติ "เสด็จในกรม" ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ วังสวนผักกาด